IVP

 

Rooster IVP Pensioenfondsmanagement 2020 KLIK HIER

 Welkom bij het Instituut voor Pensioeneducatie, het IVP. Het IVP is opgericht door de Haagse pensioenuitvoerder MN om een kwaliteitsimpuls aan de pensioensector te bieden door educatie, certificatie en registratie.

VOOR WIE (aankomende) bestuurders, directeuren en medewerkers van pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties, alsook voor een ieder die diensten verleent aan pensioenfondsen en inzicht wil krijgen hoe de dienstverlening verder kan worden toegesneden op pensioenfondsen.

Educatie Het IVP ontwikkelde de unieke leergang Pensioenfondsmanagement. Een eenjarige praktijkgerichte opleiding die alle aspecten van het pensioenbedrijf op praktische wijze met elkaar verbindt en daarbij essentiële vaardigheden traint en toetst met ervaren NIP Registerpsychologen.

Certificatie Voltooiing van de leergang Pensioenfondsmanagement door succesvolle afsluiting van een toets op kennis, inzicht, oordeelsvorming en vaardigheden leidt tot de exclusieve titel van RPB Register Pensioenbestuurder.

Registratie Het IVP pleit voor de oprichting van een sectorbreed beroepsregister voor gekwalificeerde professionals die een pensioenfonds (willen) leiden, ondersteunen of adviseren.

Niveau

Bij wijze van zelfregulering onderscheidt de pensioensector in Nederland twee niveaus van geschiktheid waaraan een bestuurder van een pensioenfonds kan voldoen. Geschiktheid bestaat uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag.

De geschiktheidsniveaus A en B omvatten kennis, inzicht , oordeelsvorming, competenties, en professioneel gedrag.

Op niveau A kan de bestuurder op hoofdlijnen het pensioensysteem uitleggen en toepassen, neemt de bestuurder op onafhankelijke wijze en desgewenst actief deel aan de besluitvorming en ziet de bestuurder de onderlinge samenhang tussen de volgende verschillende aandachtsgebieden inzake (i) pensioenregelingen en pensioensoorten, (ii) relevante wet- en regelgeving, (iii) financieel-technische en actuariële aspecten, (iv) uitbesteden van werkzaamheden, (v) het besturen van een organisatie, (vi) administratieve organisatie en interne controle, en (vii) communicatie.

Bij geschiktheidsniveau B geldt de kennis van niveau A met verdieping in en actuele kennis van tenminste één van de zeven genoemde aandachtsgebieden. De bestuurder is een deskundige gesprekspartner van experts die door een pensioenfonds worden ingeschakeld. 

Geschiktheidsniveau B is wenselijk voor grote en complexe fondsen.

De IVP-leergang Pensioenfondsmanagement en de IVP-Competentietrainingen vinden plaats op geschiktheidsniveau B.