Competentietrainingen

Inleiding

Wat hebben succesvolle zakenmensen, charismatische politici en beroemde artiesten gemeen?

Zij beschikken over kennis en de kunde om ideeën te uiten, mensen te leiden en om enthousiasme op te wekken bij mensen.

Of u nu bestuurder van een pensioenfonds bent, wilt worden, diensten levert aan pensioenfondsen of in dienst bent bij een pensioenuitvoeringsorganisatie, het zijn uw vaardigheden in aanvulling op uw kennis die effect hebben op het resultaat.

IVP – Instituut voor Pensioeneducatie ontwikkelde cursussen, specifiek toegesneden op de pensioensector, die u helpen in de ontwikkeling van uw geschiktheid in de harder wordende zakenwereld.

Op deze pagina vindt u een korte beschrijving van de verschillende trainingen waarmee u competenties verder kunt ontwikkelen.

Voor wie:

De verschillende competentietrainingen zijn voor:

- (aankomende) bestuurders van pensioenfondsen;

- directie en medewerkers van bestuursbureaus en uitvoeringsorganisaties

-  financiële en zakelijke dienstverleners aan pensioenfondsen.

Niveau

Mede onder druk van wettelijke eisen inzake de geschiktheid van pensioenfondsbestuurders zijn naast inhoudelijke kennis steeds meer de vaardigheden van belang die iemand tot een gekwalificeerde professional voor pensioenfondsbesturen maakt.

In de pensioensector is voor complexe situaties het geschiktheidsniveau B van toepassing op kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Dit niveau houdt in dat naast kennis ook de eigen competenties worden ontwikkeld én er oog is voor de competenties van de anderen waarmee wordt gewerkt, en waar zo nodig wordt geholpen bij de ontwikkeling van competenties van anderen.

De competentietrainingen van IVP – Instituut voor Pensioeneducatie vinden plaats op geschiktheidsniveau B.

Trainingen

Effectief onderhandelen

Effectief overtuigen

Effectief presenteren

Effectieve teams

Mediatraining

Samenwerkende pensioenfondsen

Schrijfvaardigheid

Uitbesteding van ICT

Zelfevaluatie Pensioenfondsbestuur

Competenties die bij deze trainingen onder andere aan de orde komen:

  • Invloed: stuur situaties en inspireer mensen naar een omgeving die voor alle partijen voordeel biedt
  • Communicatie: breng een boodschap over door actief te luisteren naar anderen en door een accurate schriftelijke en mondelinge presentatie
  • Omgevingssensitiviteit: zie dingen vanuit verschillende perspectieven en houd rekening met de gevolgen die eigen handelen hebben op anderen
  • Leiderschap: inspireer en wijs de weg aan organisaties en individuen door te overtuigen
  • Professionaliteit: geef de indruk van senioriteit en integriteit om geloofwaardig te zijn
  • Conflictoplossing: breng mensen bij elkaar die elkaar mijden om hun verschillen
  • Samenwerking: wees bereid om collegiaal met anderen samen te werken als bijdrage aan betere resultaten voor de organisatie

Korte beschrijving van de trainingen

Op deze pagina vindt u een korte beschrijving van alle competentietrainingen. Als u op de beschrijving van een cursus klikt, wordt u verder geleid naar de volledige beschrijving van die cursus.

 

 

Effectief onderhandelen

Waar en wanneer iemands behoeften, belangen of wensen conflicteren met die van iemand anders, is er ruimte om te onderhandelen tot voordeel van alle partijen.

Onderhandelen is een continue interactie en dialoog tussen partijen. 

Onderhandelen betekent ook ‘nee’ durven zeggen.

U leert het verschil tussen verkopen en onderhandelen, hoe u voorkomt te veel weg te geven in een onderhandeling en hoe u zich verplaatst in uw wederpartij teneinde een optimaal onderhandelingsresultaat te bereiken.

Voor meer informatie over de cursus Effectief Onderhandelen klikt u HIER

 

Effectief overtuigen

Uw dienst, product of idee is goed. U weet dat het nodig is. U heeft steun nodig om het uit te voeren.

En dan volgen de bezwaren, bedenkingen, politiek.

Hoe vernieuwend, noodzakelijk en zinvol het ook is, er is weinig steun voor nadere uitvoering.

Leer een groep sceptici enthousiast te maken voor uw voorstel, idee, dienst of product door mensen te overtuigen. Leer goede ideeën ontwikkelen en uitvoeren.

Voor meer informatie over de cursus Effectief Overtuigen klikt u HIER

 

Effectief presenteren

Vroeg of laat zult u een presentatie moeten geven: dat kan in het klein, als u uw collega’s toespreekt bij het bereiken van een mijlpaal, in een vergadering om uw standpunten uit een te zetten, of in een zaal omdat men uw mening over een onderwerp wenst te vernemen.

Veelal wordt gedacht dat er ‘maniertjes’ zijn om een goede presentatie te geven.

Velen zijn zenuwachtig of hebben angst om voor een publiek te spreken.

Leer zonder angst en zonder ‘maniertjes’ uw standpunten duidelijk voor het voetlicht te brengen en de inhoud van uw boodschap bij uw publiek achter te laten.

Voor meer informatie over de cursus Effectief Presenteren klikt u HIER

 

Effectieve teams

Het succes van een organisatie wordt vaak beoordeeld aan de doelen die de organisatie heeft bereikt.

Om de moeizame weg naar succes makkelijker begaanbaar te maken, is het wenselijk om als een team te werken.

Groepsdynamiek en teamwerk ontstaan niet vanzelf. Uiteenlopende persoonlijkheden moeten met elkaar werken.

Het succes van iedere organisatie en van elk project staat of valt met effectieve inzet van mensen.

Leer conflicten te beheersen, menselijke relaties beter te begrijpen en de sterke kanten van ieder teamlid in te zetten.

Voor meer informatie over de cursus Effectieve Teams klikt u HIER

 

Mediatraining

Als u namens of voor een organisatie spreekt, zien media en publiek u en de organisatie als één en dezelfde.

Het is daarom belangrijk dat u als spreker een zo gunstig mogelijk beeld geeft met een uitstraling van vertrouwen, gezag en integriteit.

Spreken via de media, of het nu om televisie, radio of internet of kranten gaat, vereist een andere dynamiek dan het geven van een presentatie tijdens een seminar of bijeenkomst.

Haal het meeste uit uw contacten met de media en leer effectief omgaan met crisissituaties die media-aandacht krijgen of vereisen.

Voor meer informatie over de cursus Mediatraining klikt u HIER

 Samenwerkende pensioenfondsen

Pensioenfondsen voeren pensioenregelingen uit. Het uitvoeren van een pensioenregeling wordt ingewikkelder en duurder. Samenwerking is daarom voor steeds meer pensioenfondsen een mogelijkheid om kosten te besparen, kennis te delen of om de dienstverlening te kunnen voortzetten.

Het kan gaan om samenwerking tussen pensioenfondsen en een uitvoeringsorganisatie, tussen pensioenfondsen, met kennispartners, met dienstverleners, etc.

Samenwerking brengt veranderingen met zich mee. Houden mensen van veranderingen? Hoe zorgt u ervoor dat veranderingen worden geaccepteerd en uitgedragen?

Hoe wordt de samenwerking bestuurlijk ingevuld? Kunnen medewerkers tegen hun wil in bij het nieuwe samenwerkingsverband worden geplaatst en zo ja, is dat wenselijk?

Medewerkers worden uitgeleend. Welke risico’s zijn daaraan verbonden?

Voor meer informatie over de cursus Samenwerkende Pensioenfondsen klikt u HIER

Schrijfvaardigheid

Aan de basis van zakelijk succes staat het vermogen om ideeën, meningen of besluiten te communiceren. Effectieve schriftelijke communicatievaardigheden zijn daarbij onmisbaar.

Het kan al moeilijk zijn om in een persoonlijk gesprek met iemand uw ideeën of standpunt effectief te communiceren. Hoe kunt u schriftelijk effectief zijn, bij mensen die u misschien niet eens kent?

Leer zakelijk schrijven op een manier die duidelijk is en overtuigend.

Voor meer informatie over de training Schrijfvaardigheid klikt u HIER

Uitbesteding van ICT

Pensioenfondsen wensen om verschillende redenen vaker (delen van) hun informatie- en communicatietechnologie (ICT) uit te besteden.

Met deze uitbesteding worden doelen nagestreefd als kostenreductie en -beheersing, focus op kernactiviteiten of verhoging van de kwaliteit van dienstverlening.

Het onderwerp van deze cursus is Uitbesteding van ICT met een nadruk op hoe een effectieve samenwerking wordt gerealiseerd met de partij aan wie de ICT wordt uitbesteed.

Voor meer informatie over de cursus Uitbesteding van ICT klikt u HIER

 

Zelfevaluatie Pensioenfondsbestuur

Een belangrijke vaardigheid in de ontwikkeling van mensen en organisaties is het vermogen om een stap terug te doen en het eigen functioneren onder de loep te nemen.

Zo komen eventuele problemen vroegtijdig in het vizier en kunnen zij worden aangepakt voordat ze (te) groot worden. Sterke punten worden voortgezet, zwakke punten krijgen meer aandacht en risico’s worden onderkend.

Het blijkt voor de meeste mensen lastig om kritisch in de spiegel te kijken en de realiteit onder ogen te zien. In plaats daarvan vervormen zij het beeld waarmee de werkelijkheid niet wordt weerspiegeld in de kritische zelftest.

De workshop Zelfevaluatie Pensioenfondsbestuur helpt de aanwezige competenties te versterken om de effectiviteit van de bestuursleden te bevorderen.

Voor meer informatie over de workshop Zelfevaluatie Pensioenfondsbestuur klikt u HIER

INSCHRIJVEN:

Naam
Organisatie
E-mailadres
Inschrijven